Jak odpowiedzieć na pozew rozwodowy?

pozew rozwodowy

Złożenie pozwu rozwodowego przez jednego z małżonków oznacza, że drugi z nich będzie musiał zająć odpowiednie stanowisko w sprawie. W zależności od relacji jakie panują pomiędzy stronami, koniecznym może okazać się złożenie odpowiedzi na pozew rozwodowy. Jak tego dokonać? Z pomocą przyjdzie nie tylko Kodeks postępowania cywilnego, ale także i poniższy wpis.

Czy odpowiedź na pozew jest konieczna?

W ramach postępowania rozwodowego zawsze mamy do czynienia z powodem i pozwanym. Pierwszy z nich jest inicjatorem postępowania i to właśnie on składa pozew do sądu. Drugi jest natomiast jej przeciwnikiem procesowym.

Tak naprawdę złożenie odpowiedzi na pozew nie jest koniecznością – pozwany ma do tego prawo, a nie obowiązek. Jeśli zgadza się całkowicie z treścią doręczonego mu pozwu, tak naprawdę nie musi nic już więcej robić (poza stawiennictwem na rozprawy).

Brak odpowiedzi na pozew rozwodowy pojawia się najczęściej wtedy, gdy pomiędzy stronami postępowania nie występuje spór lub jest on niewielki. Będzie tak przede wszystkim w sprawach, w których małżonkowie zgodnie żądają rozwiązania ich małżeństwa (głownie bez ustalania winy za rozkład pożycia małżeńskiego). Zupełnie inaczej będzie w sprawach rozwodowych, w których istnieje spory konflikt.

Odpowiedź na pozew w trudnej sprawie rozwodowej

W przypadku spraw rozwodowych, w których pojawia się wniosek o ustalenie winy za rozkład pożycia małżeńskiego wobec jednej ze stron, odpowiedź na pozew jest w zasadzie normą. Pozwany broni się w ten sposób przed zarzutami powoda i przedstawia sądowi swój punkt widzenia.

W odpowiedzi na pozew ustosunkowujemy się do wersji wydarzeń powoda oraz dowodów przytoczonych przez niego w pozwie rozwodowym. Praktyka pokazuje, że pozwani w sprawach rozwodowych najczęściej nie zgadzają się z powodami w kwestii prawa i wysokości alimentów, zakresu sprawowania opieki nad wspólnymi małoletnimi dziećmi oraz ustaleniem winy za rozkład pożycia małżeńskiego. 

Kiedy i jak złożyć odpowiedź na pozew?

Zgodnie z treścią art. 207 §1 i 2 KPC, pozwany może przed pierwszym posiedzeniem wyznaczonym na rozprawę wnieść odpowiedź na pozew. Pamiętajmy, że przewodniczący może zarządzić wniesienie odpowiedzi na pozew w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż dwa tygodnie. W praktyce sądy wyznaczają najczęściej dwutygodniowy termin na wniesienie odpowiedzi na pozew rozwodowy – liczymy go od chwili odebrania sądowego listu zawierającego odpis pozwu.

Co jednak, jeśli pozwany spóźni się choć jeden dzień w złożeniu odpowiedzi na pozew? W takiej sytuacji sąd niestety zwróci złożoną odpowiedź nadawcy. Taka sytuacja niesie ze sobą dosyć znaczące skutki procesowe – sąd pomija wówczas twierdzenia i dowody pozwanego, chyba, że uprawdopodobni on, że nie zgłosił ich w odpowiedzi na pozew bez swojej winy lub gdy uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że występują inne wyjątkowe okoliczności. Choroba lub wypadek pozwanego mogą być przykładami sytuacji, w których złożenie odpowiedzi na pozew w późniejszym terminie, niż ustawowy, będzie dopuszczalne. 

Odpowiedź na pozew rozwodowy składamy do sądu, który prowadzi daną sprawę – do tego, z którego otrzymaliśmy odpis pozwu (można to zrobić osobiście w biurze podawczym sądu lub listem poleconym). Pismo to nie podlega żadnym opłatom sądowym, może być przy tym spisane przez pozwanego odręcznie lub pismem maszynowym (komputerowym).

Odpowiedź na pozew może być przygotowana bezpośrednio przez samego pozwanego lub przez reprezentującego go pełnomocnika (adwokata lub radcę prawnego). Koniecznym jest więc albo osobiste podpisane pisma przez pozwanego albo przez jego pełnomocnika. 

Podstawowe elementy odpowiedzi na pozew

Odpowiedź na pozew rozwodowy jest pismem procesowym, dla swej ważności wymaga więc spełnienia pewnych formalności. W piśmie takim umieszczamy:

 • oznaczenie sądu, do którego pismo jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
 • oznaczenie rodzaju pisma;
 • osnowa wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności;
 • podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
 • wymienienie załączników.

Do pozwu rozwodowego dołączamy także jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich uczestniczącym w sprawie osobom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych. W praktyce odpowiedź na pozew sporządza się więc w 3 egzemplarzach. 

Treść odpowiedzi na pozew rozwodowy

Podstawowym problemem, z którym mierzy się każdy pozwany formułując uzasadnienie odpowiedzi na pozew, jest to w jaki sposób poprawnie przedstawić sądowi swój punkt widzenia. Najlepszym rozwiązaniem będzie odnoszenie się do argumentacji powoda w kolejności przedstawionej przez niego w złożonym pozwie rozwodowym. Innymi słowy, na każdy argument powoda odpowiadamy swoim kontrargumentem. 

Przy sporządzaniu odpowiedzi na pozew warto zgromadzić swoje własne środki dowodowe i dołączyć je do pisma. Same słowa, nawet najlepiej napisane, nie będą wystarczające dla sądu, szczególnie jeśli powód przedstawił pokaźny materiał dowodowy. 

W odpowiedzi na pozew rozwodowy pozwany powinien zatem:

 • przedstawić fakty oraz wskazać dowody na ich poparcie,
 • przedstawić swoje żądania i uzasadnić swoje twierdzenia,
 • wypowiedzieć się, co do twierdzeń strony przeciwnej i dowodów przez nią powołanych,
 • przedstawić swoje wnioski.

Każda odpowiedź na pozew będzie inna, tak jak różne są sprawy rozwodowe. Jeśli zgadzamy się z częścią twierdzeń powoda, pozwany może to zaakcentować w swoim piśmie albo zwyczajnie pominąć. Funkcją odpowiedzi na pozew jest przede wszystkim pokazanie kontrargumentacji pozwanego w stosunku do twierdzeń powoda – to właśnie w tym zakresie trzeba skupić się najbardziej. 

Pozwany w swoim piśmie może:

 • zgodzić się w całości z żądaniami powoda/powódki;
 • zgodzić się na rozwód, ale na innych warunkach – np. zażądać rozwodu z winy obu stron bądź z wyłącznej winy powoda/powódki, zażądać wyższych alimentów etc.;
 • odmówić zgody na rozwód z określonych przyczyn i zażądać oddalenie pozwu rozwodowego;
 • zażądać separacji zamiast rozwodu.